ارور های پکیج ایساتیس

 • شما می توانید ارورهای پکیج ایساتیس را در لیست خطای های زیر جستجو کنید و دلیل این خطا را پیدا کنید.

  کد خطای E01 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  گرمای بیش از حد

  علت احتمالی

  خرابی – NTCخرابی ترموستات حد و یا کابل آن-خرابی پمپ-گرفتگی مسیر-وجود هوا در سیستم-تنظیم نبودن شیر گاز

  کد خطای E02 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷ باشد و این حالت برای ۳مرتبه تکرار شود

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای E03 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای E04 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردد.

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای E05 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر بوده و این روند ۳مرتبه تکرار گردد

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • عدم نصب صحیح NTCها
  • خرابی NTC
  • خرابی پمپ
  • مسدود شدن مسیر

  کد خطای E06 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۳۰از رفت بیشتر است

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • اتصال ناصحیح پکیج به سیستم های گرمایشی
  • مسدود شدن مسیر
  • خرابی NTC
  • عدم نصب صحیح NTC ها

  کد خطای E10 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خطا در قرائت سنسور فشار

  علت احتمالی

  خرابی سنسور فشارخرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آن

  کد خطای E11 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  فشار آب در مدار کمتر از ۰ / ۴بار باشد

  کد خطای E12 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  فشار مدار آب بیشتر از ۳بار باشد

  کد خطای E13 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1

  کد خطای E14 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2

  کد خطای E15 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3

  کد خطای E16 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خطا در سنسور خارجی NTC4

  کد خطای E21 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شود

  علت احتمالی

  برد خراب شده است

  کد خطای E30 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله.

  کد خطای E31 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است.

  علت احتمالی

  • خرابی شیر گاز
  • خرابی در بر

  کد خطای E32 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  در صورت پرش شعله از روی سطح برنر ( ۱۰مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

  علت احتمالی

  • خرابی در برد
  • خرابی الکترود تشخیص شعله
  • عدم نصب صحیح دودکش

  کد خطای E41 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد.

  کد خطای E42 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  در حین کار پکیج، پرشرسوئیچ باز شده باشد.

  کد خطای E43 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا.

  کد خطای E50 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  عدم اتصال کانکتور CN4

  کد خطای E51 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  عدم اتصال کانکتور CN10

  کد خطای E60 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  خطا در قسمت پمپ

  کد خطای E61 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  اختلال در کارکرد پمپ

  علت احتمالی

  مشکل در برد

  کد خطای P01 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷باشد.

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای P02 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵از برگشت بیشتر باشد

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای P03 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰از رفت بیشتر باشد

  علت احتمالی

  • وجود هوا در سیستم
  • رسوب مبدل ثانویه
  • خرابی NTC
  • خرابی کیت شیر سه راهه
  • خرابی پمپ

  کد خطای P06 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  فشار پایین آب مسیر گرمایش

  کد خطای P07 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  فشار بالای آب مسیر گرمایش

  کد خطای P21 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  اولین شکست در به وجود آمدن شعله

  علت احتمالی

  • خرابی شیر گاز
  • خرابی در برد

  کد خطای P22 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  دومین شکست در به وجود آمدن شعله

  علت احتمالی

  • خرابی شیر گاز
  • خرابی در برد

  کد خطای P23 پکیج ایساتیس

  مفهوم کد خطا

  قطع شعله در حین کار پکیج

  علت احتمالی

  خرابی الکترود تشخیص شعله


  اگر پکیج شما یکی از ارور کد های بالا را نشان می دهد برای تعمیر پکیج ایساتیس خود با متخصصان تهران سرویس تماس بگیرید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تماس با کارشناس